உண்மை பேசுவோம் நன்மை பெறுவோம்.

உண்மை பேசுவோம் நன்மை பெறுவோம்..
ரமலான் – 04.04.2023
அல் அமீன் (மாநிலச் செயலாளர்.