பிரான்ஸ்

மண்டலம்தலைவர்செயலாளர்பொருளாளர்துணைத் தலைவர்துணைச் செயலாளர்துணைச் செயலாளர்
பிரான்ஸ்நூர் சாதிக்முஹம்மது பாரூக்ஹாலிக் நூர்அமர்தீன்ஹாஜா நஜிமுதீன்சம்சுதீன்