புர்னே

மண்டலம்தலைவர்செயலாளர்பொருளாளர்
புர்னேமின்னத்துல்லாஹ் +673-8756506ஜியாவுதீன் +673-7196575லூக்மான் +673-7185362