மர்கஸ்

காரைக்கால் மாவட்டம்

  • மாவட்டம் அலுவலகம்
    காதர் சுல்தான் தெரு, மஸ்தான் பள்ளிவீதி,
    காரைக்கால், புதுச்சேரி
  • கிழக்கு கிளை மர்கஸ்
    ராஜாத்தி நகர், 4 குறுக்குச்சந்து,
    காரைக்கால், புதுச்சேரி.