அல்லாஹ்விடம் வாக்குறுதி விசாரிக்கப்படும்.

அல்லாஹ்விடம் வாக்குறுதி விசாரிக்கப்படும்
ரமலான் – 07.04.2023
உரை:- இ.முஹம்மது ( மேலாண்மைக்குழு உறுப்பினர்TNTJ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.