இஸ்லாம் ஏற்படுத்திய சமத்துவம்.

 

இஸ்லாம் ஏற்படுத்திய சமத்துவம்
ரமலான் – 06.04.2023
அல் அமீன் (மாநிலச் செயலாளர் TNTJ).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.