தீன்குலப் பெண்மணிகள் தொடர் – 3 மவ்லீத் ஓர் இறை வணக்கமா?

ரமலான் ஸஹர் நேர சிறப்பு நிகழ்ச்சி – 25.03.2023

தீன்குலப் பெண்மணிகள் தொடர் – 3 மவ்லீத் ஓர் இறை வணக்கமா?

A. ஜாஃப்ரின் ரிழ்வானா ஆலிமா – புதுக்கோட்டை மாவட்டம்.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.