நன்மைகளை அழிக்கும் பாவங்கள்.

நன்மைகளை அழிக்கும் பாவங்கள்
ரமலான் – 08.04.2023
உரை:- இ.முஹம்மது ( மேலாண்மைக்குழு உறுப்பினர் TNTJ )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.