ஹலால் ஹராம் பேணுவோம்.

ஹலால் ஹராம் பேணுவோம்
A.முஜீப் ரஹ்மான் (மாநிலத் துணைப் பொதுசெயலாளர்,TNTJ)
ரமலான் – 16.04.2023.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.