நெகிழ்வூட்டும் நிகழ்வுகள் -1

நெகிழ்வூட்டும் நிகழ்வுகள் -1 உரை : எம்.ஐ.சுலைமான் நாள் : 02.08.2011

நெகிழ்வூட்டும் நிகழ்வுகள் -2

நெகிழ்வூட்டும் நிகழ்வுகள் -2 உரை : எம்.ஐ.சுலைமான் நாள் : 02.08.2011

பெற்றோரைப் பேணுவோம்

உரை : ஜமால் உஸ்மானி இடம் : மாநில தலைமை நாள் : 21.08.2015

பிறர் கண்ணியம் காப்போம்

பிறர் கண்ணியம் காப்போம் தலைமையக ஜும்ஆ – 04.03.16 உரை : அல்தாஃபி

தகவல் தொடர்பு சாதனங்கள் ஓர் எச்சரிக்கை

தகவல் தொடர்பு சாதனங்கள் ஓர் எச்சரிக்கை – தலைமையக ஜுமுஆ உரை: முஹம்மது யூசுஃப் நாள் : 04.03.2016