சுன்னத் தொழுகை

உபரியான வணக்கங்கள்  -சுன்னத் தொழுகை அல்லாஹ் தன்னை வணங்குவதற்காக மனித சமுதாயத்திற்கு சில வணக்கங்களைக் கடமையாக ஆக்கியுள்ளான். இந்தக் கடமையான வணக்கங்களை…