சயீ செய்யும்போது 2:158 வசனத்தை ஓதவேண்டுமா?

கேள்வி : சபா மர்வாவில் சை செய்யும் போது நபிகள் நாயகம் குர்கானின் இரண்டாம் ஆத்தியாயம் நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டாவது வசனத்தை ஓதினார்கள்…