ஆர்பாட்டம்-FRANCE

    துயர் துடைக்க வாருங்கள், எங்களையும் பாருங்கள், எங்களுக்காக பேசுங்கள், உங்களின் பிரார்த்தனைகளில் எங்களையும் சேருங்கள்.. பள்ளிகள் எரிக்கப்பட்டுள்ளன, உடமைகள்…