விவாத அழைப்பு

2 அதை ஏற்று நாமும் பதிலளித்துள்ளோம். நமக்கு வந்த கடிதத்தையும் (மேலே இணைக்கப்பட்டுள்ளது) அதற்கு நமது பதிலையும் இணைத்துள்ளோம்.   கடிதம்,…