குர்ஆணும் நாமும்.

குர்ஆணும் நாமும்
உரை:- A.சபீர் அலி M.ISc
(மேலாண்மை குழு உறுப்பினர்,TNTJ)
ரமலான் – 02.04.2023.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.