விரும்பும் சொர்க்கமும் வெறுக்கும் நரகமும். பாகம் – 2

விரும்பும் சொர்க்கமும் வெறுக்கும் நரகமும்
ரமலான் – 14.04.2023
பாகம் – 2
இ பாரூக்
(மாநிலத் துணை தலைவர்,TNTJ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.