தன்னம்பிக்கையும் அதை தக்கவைப்பதும்..

தன்னம்பிக்கையும் அதை தக்கவைப்பதும்..

மார்க்கம் கூறும் மனோதத்துவம் – தொடர் 5

ரமலான் – 2024

A.சபீர் அலி M.I.Sc (மேலாண்மைக்குழு உறுப்பினர்,TNTJ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.