வட்டி வாங்கலாம் என்று கூறக் கூடிய மார்க்க அறிஞரை பின்பற்றலாமா?

  • ஃபிரான்ஸ் இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம்
  • வட்டி வாங்கலாம் என்று கூறக் கூடிய மார்க்க அறிஞரை பின்பற்றலாமா?
  • பதில் அளிப்பவர் : பி.ஜைனுல் ஆபிதீன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.