சட்டமன்ற முற்றுகைப் போராட்டம் – மாநிலத் தலைவர் பேச்சு!

சட்டமன்ற முற்றுகைப் போராட்டம் – மாநிலத் தலைவர் பேச்சு!
Download Video
  • இன்ஷா அல்லாஹ் சட்ட மன்றும் கூடும் முதல் நாள் சட்மன்ற முற்றுகைப் போராட்டம் – மாநிலத தலைவர் பேச்சு!

 

செய்தி : TNTJ.NET

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.