தொழுகை மற்றும் உளு செய்யும் முறை (வீடியோ)

நபிவழி தொழுகை
நபி வழி தொழுகை வீடியோ
  • தொழுகை மற்றும் உளு செய்யும் முறை
  • செயல் முறை – கோவை ரஹ்மத்துல்லாஹ்
  • வீடியோ – TNTJ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.