அமீர் தவறு செய்தால் அவரை பின்பற்றலாமா ?

  • விண் டி.வி (ஷேர்) விவகாரத்தின் விமர்சனத்திற்கு விளக்கம் தரவும்.
  • நாம் தேர்ந்தெடுத்த அமீர் தவறு செய்தால் அவரை பின்பற்றலாமா ?
  • பதில் அளிப்பவர் : பி.ஜைனுல் ஆபிதீன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.