வட்டி வாங்கியவருடன் உறவு அல்லது நட்பு வைத்துக் கொள்ளலாமா ? அவர்களுக்காக துஆ செய்யலாமா ?

வட்டி வாங்கியவருடன் உறவு அல்லது நட்பு வைத்துக் கொள்ளலாமா ? அவர்களுக்காக துஆ செய்யலாமா ? – #கேள்வி 12
பதில் அளிப்பவர் : பி.ஜைனுல் ஆபிதீன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.