ஹஜ் செய்வதற்காக வைத்திருந்த பணத்துக்கு ஜகாத் கொடுக்க வேண்டுமா?

ஹஜ் செய்வதற்காக வைத்திருந்த பணத்துக்கு ஜகாத் கொடுக்க வேண்டுமா?

  • ஹஜ் செய்வதற்காக வைத்திருந்த பணத்துக்கு ஜகாத் கொடுக்க வேண்டுமா?
  • பதில் அளிப்பவர் : பி.ஜைனுல் ஆபிதீன்

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.