மார்க்கம் அறிந்த ஆலிம்களே தவ்ஹீத் ஜமாஅத்தை எதிர்க்க காரணம் என்ன?

மார்க்கம் அறிந்த ஆலிம்களே தவ்ஹீத் ஜமாஅத்தை எதிர்க்க காரணம் என்ன?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.