இரவு தொழுகையும் பாவமன்னிப்பும் – ஜூமுஆ உரை 06-01-2017

இரவு தொழுகையும் பாவமன்னிப்பும் – ஜூமுஆ உரை உரை : கோவை ரஹீம் (TNTJ பேச்சாளர்) நாள் : 06-01-2017