நமது அடுத்த இலக்கு?

உரை:-எம்.ஐ.சுலைமான் திருவள்ளூர் மேற்கு மாவட்ட தர்பியா – 30.09.18