மையவாடிக்கு(கப்ருஸ்தான்) சென்றால் ஓதும் துஆ

Name(பெயர்)  : insaaf mohammed Title(தலைப்பு)  : மையவாடிக்கு(கப்ருஸ்தான்) சென்றால் ஓதும் துஆ மையவாடிக்கு(கப்ருஸ்தான்) சென்றால் ஓதும் துஆ  ஒருமுறை அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள்…