அமீர் தவறு செய்தால் அவரை பின்பற்றலாமா ?

விண் டி.வி (ஷேர்) விவகாரத்தின் விமர்சனத்திற்கு விளக்கம் தரவும். நாம் தேர்ந்தெடுத்த அமீர் தவறு செய்தால் அவரை பின்பற்றலாமா ? பதில்…