மனிதன் நன்றி கெட்டவனே!

உரை : அப்துர்ரஹ்மான் எம்.ஐ.எஸ்.ஸி பெண்கள் பயான் – மாநிலத் தலைமையகம் – 05-03-2019

இவ்வுலகமா? மறுமையா?

உரை : முஹம்மது சலீம் MISc பெண்கள் பயான் – மாநிலத் தலைமையகம் – 01-01-2019