அழகிய முன்மாதிரிகளின் முன்னோடி – இப்ராஹீம் நபி

M.ஷம்சுல்லுஹா ரஹ்மானி (மாநிலத்தலைவர் TNTJ) பாரதி ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் – பிராட்வே – (22-08-2018)