இறை வசனத்தில் கவனம் செலுத்துவோம்..! – ஜுமுஆ

தலைமையக ஜுமுஆ (17-02-2017) – உரை : அப்துல் கரீம் (மேலாண்மைக்குழு உறுப்பினர், TNTJ) இறை வசனத்தில் கவனம் செலுத்துவோம்..!