அறிவும் அமலும் – வெள்ளி மேடை.

உரை : எம்.எஸ்.சுலைமான்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.