இரவு தொழுகையும் பாவமன்னிப்பும் – ஜூமுஆ உரை 06-01-2017

இரவு தொழுகையும் பாவமன்னிப்பும் – ஜூமுஆ உரை
உரை : கோவை ரஹீம் (TNTJ பேச்சாளர்)
நாள் : 06-01-2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.