இருப்பதைக் கொண்டு திருப்தி கொள்வோம்.

இருப்பதைக் கொண்டு திருப்தி கொள்வோம்

ஜூமுஆ பேருரை

உரை : இ.முஹம்மது

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.