இறுதி மூச்சு வரை ஈமானுடன்.

உரை : ஆர். அப்துல் கரீம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.