இறை வசனத்தில் கவனம் செலுத்துவோம்..! – ஜுமுஆ

தலைமையக ஜுமுஆ (17-02-2017) –
உரை : அப்துல் கரீம்
(மேலாண்மைக்குழு உறுப்பினர், TNTJ)
இறை வசனத்தில் கவனம் செலுத்துவோம்..!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.