இஸ்லாத்தின் பார்வையில் அரசும், நீதிமன்றமும்..! தலைமையக ஜுமுஆ (27-01-201

இஸ்லாத்தின் பார்வையில் அரசும், நீதிமன்றமும்..!
தலைமையக ஜுமுஆ (27-01-2017)
உரை : எம்.ஐ.சுலைமான்
(மாநிலத் துணைத் தலைவர், TNTJ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.