இஸ்லாத்தின் பார்வையில் பிறை

பெண் தாயிக்கள் பயிற்சி வகுப்பு நாள் : 14-01-2018
உரை : சகோ. கேம்.எம். அப்துந் நாசிர்
இடம் : TNTJ மாநிலத் தலைமையகம், சென்னை.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.