இஸ்லாம் கூறும் சிறந்த சமுதாயம்!!!

உரை:- கோவை.Rரஹ்மத்துல்லாஹ்

புதுவை – ஜாஹீர்உசன் நகர் சுல்தான் பேட்டை – (30-12-2018)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.