நபிவழி நடந்த நபித்தோழர்கள்.!

வெள்ளி மேடை மாநில தலைமை ஜூமுஆ முதல் உரை
உரை : சகோ. கோவை. ரஹ்மதுல்லாஹ்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.