நபி வழியில் ஹஜ் வழிகாட்டி முகாம்

TNTJ மாநில தலைமையகம்
பயிற்சி அளிப்பவர் : எம்.ஷம்சுல்லுஹா ரஹ்மானி (மாநில தலைவர், TNTJ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.