பெற்றோர் பிள்ளைகள் – ஓர் இஸ்லாமியப் பார்வை!

பெற்றோர் பிள்ளைகள் – ஓர் இஸ்லாமியப் பார்வை!

அல்ஹுதா பெண்கள் இஸ்லாமியக் கல்வியகம் ஆரம்ப நிகழ்ச்சி – 03-01-2021

இடம் : கானத்தூர் – செங்கல்பட்டு கிழக்கு மாவட்டம்

உரை : வேலூர் சி.வி. இம்ரான்
(மாநிலச் செயலாளர், TNTJ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.