வணக்க வழிபாடுகளினால் கிடைக்கும் வெகுமதிகள்!!!

உரை:- M.I.சுலைமான் பிர்தவ்ஸி
திருவள்ளூர் கிழக்கு மாவட்டம் – தர்பியா – 8-7-2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.