தீயவர்களையும் கடவுள் மண்ணிக்கக் கூடாதா?

தீயவர்களையும் கடவுள் மண்ணிக்கக் கூடாதா?

  • தீயவர்களையும் கடவுள் மண்ணிக்கக் கூடாதா?
  • பதில் அளிப்பவர் : பி.ஜைனுல் ஆபிதீன்

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.