பெண்களை அடிக்கலாம் என்பது முரண்பாடாக உள்ளதே?

இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம் 5

                            கேள்வி: பெண்களை அடிக்கலாம் என்பது முரண்பாடாக  உள்ளதே?

   Leave a Reply

   Your email address will not be published. Required fields are marked *

   This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.