“கொள்கையில் தடுமாற்றம்”part2

“கொள்கையில் தடுமாற்றம்”part2

ஆன்லைன் பயான் நிகழ்ச்சி
உரை: ஜமால் உஸ்மானி அவர்கள் (TNTJ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.