இணை கற்பிப்பவர்கள் ஹஜ் உம்ரா செய்யலாமா?

கேள்வி: இணை கற்பிப்பவர்கள் ஹஜ் உம்ரா செய்யலாமா?

பதில் – பக்கீர் முஹம்மது அல்தாபி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.