கஆபாவில் மரியம் அலை(மேரி மாதா) காட்சி அளித்தார்களா ?

கேள்வி: கஆபாவில் மரியம் அலை(மேரி மாதா) காட்சி அளித்தார்களா ?

பதில் – பக்கீர் முஹம்மது அல்தாபி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.