ஷுர்மா, ஜிப்பா அணிவது ஆண்களுக்கு சுன்னத்தா ?

கேள்வி: ஷுர்மா, ஜிப்பா அணிவது ஆண்களுக்கு சுன்னத்தா ?

பதில் – பக்கீர் முஹம்மது அல்தாபி

One thought on “ஷுர்மா, ஜிப்பா அணிவது ஆண்களுக்கு சுன்னத்தா ?

  1. தஜ்ஜால் இரு இடங்களில் நுழையும் வாய்ப்பு வழங்க மறுக்கப்படும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.