அழைப்புப் பணியில் இஸ்லாமியப் பெண்கள்.!

TNTJ மாநிலத் தலைமை வாராந்திர பெண்கள் பயான்
உரை : : சகோ. ஏ.கே. அப்துல் ரஹீம்
இடம் : மண்ணடி, சென்னை நாள் : 27/02/2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.